Mikä ihmeen METSO?

METSOMetsoja on monenlaisia. On konsernia, lintua ja myös monimuotoisuusohjelmaa.

Metsässä metso linnun lentoonlähdön kuulee ja lento on vakaata ja varmaa. METSO - monimuotoisuusohjelman vakauden määrittävät maanomistajat.  Ja varmaa on, että METSO -ohjelma on vapaaehtoinen. Tavoitteena on turvata Keski-Suomessa 8 500 hehtaaria monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä luonnonsuojelulain keinoin vuoteen 2016 mennessä. Metsäkeskuksesta metsänomistaja voi hakea kestävän metsätalouden rahoituslain mukaista ympäristötukea. Ympäristötuen määräaikaisilla sopimuksilla pyritään turvaamaan 5 200 hehtaaria merkittäviä elinympäristöjä.

Rahaa tulossa vapaaehtoiseen suojeluun

Etelä-Suomen monimuotoisuusohjelma METSO pääsee vauhtiin ensi vuonna. Metsäkeskuksiin on tulossa ensi vuonna 10 miljoonaa euroa arvokkaiden elinympäristöjen suojelemiseksi ja ympäristö-keskuksiin 27 miljoonaa euroa. Näillä rahoilla on mahdollisuus saada monta luontokohdetta suojeltua. Mahdollisuuden ohjelmalle antavat maanomistajat. Maanomistajien innokkuus vaikuttaa siihen, miten ohjelma etenee. METSO -ohjelma on vapaaehtoinen, ei siinä ole metson nokan kopauttamista.

Mitä kohteita haetaan

METSO – ohjelmaa toteuttavat ympäristökeskukset ja metsäkeskukset. METSOn mukaisia elinympäristötyyppejä 10 kappaletta. Ympäristökeskukset haluavat pääosin pysyvän suojelun koh-teita. Kohteen voi myydä valtiolle tai siihen voi perustaa yksityisen suojelualueen, jolloin maapohja säilyy omistuksessa. Vanhat kangasmetsät ovatkin ympäristökeskuksen mielimiä kohteita, myös puustoisia soita, pienvesien ympäristöjä ja lehtoja halutaan.

Metsäkeskukset haluavat pienehköjä määräaikaisia kohteita. Metsäkeskuksella on käytössään ympäristötuki, joka on kymmenen vuoden määräaikainen sopimus. Keski-Suomessa halutaan pääosin pienvesien lähiympäristöjä. Myös puustoiset suot ja lehdot ovat haluttuja. Maanomistajan, jolla on metsälain tärkeitä elinympäristöjä, kannattaa kysyä korvausta. Metsäkeskus rahoittaa myös talousmetsien luonnonhoitoa luonnonhoitohankkeilla. Jos esimerkiksi korvessa on yksittäisiä ojia, niitä voidaan tukkia. Kuusia voidaan poistaa lehdoista ja lähteitä voidaan kunnostaa.

Minkälaisia kohteiden tulee olla

Elinympäristöille on annettu valintakriteerit, ja mitä tahansa kohdetta ei voida ottaa ohjelmaan mukaan. Vanhoissa metsissä iän tulee olla kasvupaikasta riippuen 100- 160 -vuotiasta tai lahopuuta tulee olla 10- 20 m3/ha. Puustoisista soista ojittamattomat korvet ovat hyvin harvinaisia ja niitä halutaan mukaan ohjelmaan.

Keski-Suomessa on paljon pienvesiä, kuten puroja ja lampia. Pienvesistä etsitään luonnontilaisia purojen ja lampien ja rantametsiä, joiden puusto on vanhaa ja lahopuustoista. Lehtoja on hyvin vähän Keski-Suomessa. Lehdot ovat reheviä kasvupaikkoja, joissa on runsas kasvillisuus. Maanomistajien tarjoamat lehdot ovat aina tervetulleita ohjelmakohteiksi. Kallioista halutaan parhaat vanhat kilpikaarnaiset ja runsaslahopuustoiset kohteet.

METSO kohteet näyttävät erilaisilta kuin tavalliset talousmetsän kohteet. Niissä elää metson henki.

Metsäammattilaiset pystyvät neuvomaan kiinnostuneita metsänomistajia. Keski-Suomessa reilut toistasataa metsäammattilaista on käynyt METSO valintaperustekoulutuksen. Esimerkiksi Päijänteen yhdistyksen lähes kaikki metsäneuvojat ovat käyneet kurssin.

Maanomistajat ovat lähteneet METSOn lentoon mukaan. Kyselyjä on tullut paljon, sopimuksia on tehty runsaasti ja hakemuksia on paljon tarjolla ensi vuodeksi. Määrärahathan lisääntyvät lähes puolella ensi vuonna. Tulevan vuoden kevättalvella maakuntalinnullamme on pilke silmäkulmassa ja METSOlla kolikon kiilto silmässä.

Teksti perustuu keski-Suomen metsäkeskuksen luonnonhoitopäällikön Seija Tiitinen-Salmelan MetsäPäijänne lehdessä julkaistuun artikkeliin.

Metso-ohjelma »