Luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen uusi työkalu

 Riistatiheikkötaimikossa

 

 Taimikonhoitokohteelle on jätetty riistatiheikkö, josta löytyy niin leppää, pihlajaa, raitaa, kuusta, koivua kuin mäntyäkin. Kuva: Sami Karppinen

 

Päijänteen Metsänhoitoyhdistys otti ensimmäisenä metsäalan toimijana käyttöön ”Monimetsä” –neuvontatyökalun ja luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslistan.

Aina kun metsänomistaja sopii Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen kanssa metsänhoito- tai hakkuutöistä, käymme hänen kanssaan listan läpi ja sovimme, kuinka toimenpiteissä voidaan huomioida metsäluonnon monimuotoisuus. Luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista on kehitetty yhteistyössä Monimetsä –hankkeen kanssa. Tarkistuslistan toimenpiteet ovat metsänomistajille vapaaehtoisia.

Pienillä asioilla voidaan vaikuttaa

Listan mukaiset toimet monimuotoisuuden huomioimiseksi ovat suurelta osin entuudestaan tuttuja ja metsäsertifioinnin sekä alan lainsäädännön lähtökohdista määriteltyjä. Luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista varmistaa osaltaan, että asiat tulevat huomioitua. Usein kyse on pienistä asioista, kuten riistatiheiköstä, puustollisesti vähäarvoisten kohteiden kiertämisestä hakkuissa tai vaikkapa tulevan säästöpuuryhmän rajaamisesta korjuun ulkopuolelle jo ensiharvennusvaiheessa. Oikein valituissa kohteissa toimenpiteet voivat tuoda metsänomistajalle jopa kustannussäästöjä.

Vapaaehtoisesti vähän enemmän

Metsätalouden toimenpiteitä tarkastellaan juuri tällä hetkellä puunkäytön kasvaessa esimerkiksi ympäristöjärjestöjen taholta varsin kriittisin silmin. Metsäalan toimijoiden velvollisuus on osoittaa, että aktiivinen metsätalous ja luonnon monimuotoisuus voidaan sovittaa yhteen. Päijänteen Metsänhoitoyhdistys haluaa olla aktiivisesti tässä työssä mukana ja edistää luonnonmonimuotoisuutta metsänomistajien omista lähtökohdista ja heidän suostumuksellaan. Metsänomistajilla onkin yhä useammin halu edistää omilla toimillaan metsäluonnon monimuotoisuutta.

Teksti: Sami Karppinen ja Petri Takalo

 Riistatiheikkö

Monimuotoisuus kannattaa metsätalouden toimenpiteissä huomioida läpi metsän kiertoajan. Tässä vanhan säästöpuun ympärille on jätetty seuraavan puusukupolven ennakkoraivausvaiheessa riistatiheikkö. Kuva: Sami Karppinen