METSIEN HIILINIELUT KASVOIVAT JA PUUNMYYNTIMÄÄRÄT VÄHENIVÄT KESKI-SUOMESSA 2019

 

 

 

2019 vuoden ajan puukaupassa keskityttiin harvennushakkuisiin, joka näkyy myydyn puun määrissä. Keski-Suomessa myytiin puuta 5,87 miljoonaa kiintokuutiometriä vuonna 2019. Se oli yli 9% vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yksityismetsien myyntimäärät alenivat peräti 18%, mutta valtion, yhtiöiden ja muiden yhteisöjen myyntimäärät lisääntyivät saman verran edellisvuoteen verrattuna.

 

Myyntimäärä oli 81% kestävistä ainespuun hakkuumahdollisuuksista ja 64% vuosittaisesta kasvusta. Metsien puuvarasto ja hiilinielut siis kasvoivat selvästi Keski-Suomessa vuonna 2019. Myyntimäärä aleni edellisvuodesta yli 600 000 m3, joka pelkästään vastaa joka viidennen keskisuomalaisen koko vuoden hiilipäästöjä. Näköpiirissä onkin, että metsät sitovat koko ajan yhä lisääntyvästi hiiltä, hiilivarasto siis kasvaa myös tulevina vuosina.

 

Maakuntaan metsätalouden rahavirtaa yhteensä 318 miljoonaan euroa. Mhy mukana 2/3 osassa puukaupoista.

Maakunnan puunmyyntitulot olivat yhteensä 208 milj.€, josta yksityismetsien osuus oli 133 milj,€. Valtion KEMERA-tuet yksityismetsien hoitoon olivat 4 milj.€. Luonnonsuojeluun METSO-ohjelman kautta ja luonnonhoitoon KEMERAN kautta käytettiin valtion varoja 3,7 milj.€. Yhteiskunnan tukien osuus oli alle 4% maakunnan metsätalouden puunmyyntituloista.

Hakkuu- ja korjuuyrittäjille maksettiin urakointimaksuja 62 milj.€ sekä kuljetusyrittäjille 48 milj.€. Puunkorjuun ja kuljetuksen osuus rahavirrasta ja samalla puun tehdashinnasta on siis keskimäärin 35%, ensiharvennuksilla vastaavasti yli 60% ja energiapuun osalta vielä sitäkin suurempi.

Yksityismetsissä pystykaupan osuus oli 75%, metsänomistajien omaa hankintakauppaa oli 5% ja loppu 20% metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelua. Metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelussa puut korjataan ja kuljetetaan metsänomistajan toimeksiannosta tienvarteen tai tehtaalle, ja tämän kauppatavan osuus lisääntyi 5% edellisvuoteen verrattuna.

Noin 2/3 yksityismetsien puukaupoista käynnistyi metsänhoitoyhdistysten puunmyyntisuunnittelun kautta ja yli 40% puista myytiin metsänomistajien metsänhoitoyhdistyksille antamilla toimeksiannoilla eli valtakirjakauppana. Nämä osuudet olivat edellisvuosien tasolla.

 

Puukauppavuosi ennätys tasainen; alenevat hinnat ja tiukentuneet kauppaehdot vähensivät myyntihaluja

Puukauppavuosi oli ennätyksellisen tasainen, sillä aiempien vuosien kaltaisia runsaita puunmyynnin ajanjaksoja ei nähty. Tällaista miljoonan kuution viikkoa ei ollut ensimmäistäkään, joka on jopa harvinaista. Puunhinnat laskivat selvästi edellisvuodesta, mikä vaikuttaa aina suoraan myyntimääriä alentavasti. Puun hinta alentui lähes koko vuoden ajan ja loppuvuonna puun hinta oli 10-15% alkuvuotta alempana. Laskeva puunhinta luonnollisesti vähensi metsänomistajien puunmyyntihalukkuutta.

Lisähaasteita puumarkkinoille aiheutti ostajien mitta- ja laatuvaatimusten muutokset sekä puukauppaehtojen ja mittaustietojen saatavuuden heikentäminen. Kaikki muutokset olivat negatiivisia puunmyyjien kannalta, joka sekin osaltaan vaikutti puunmyyntimäärien vähenemiseen.

Kuluvasta vuodesta odotetaan viime vuoden kaltaista. Sääolosuhteet ja mahdolliset työtaistelut kotimaassa sekä globaalit muuttuvat lopputuotemarkkinat saattavat kuitenkin aiheuttaa nopeita ja isojakin muutoksia puumarkkinoilla, myös paikallisesti.

 

Kenttäpäällikkö Pauli Rintala, MTK Metsänomistajat