Uusien, valtion tukiin oikeuttavien raivaushankkeitten hyväksyntä pysähtyi toukokuussa, taimikoitten ja risukoitten kasvu ei.

Taimikot vaativat huolenpitoa, vaikka tukieuroja ei olisi saatavillakaan. Valtion varoista on tuettu metsänhoitoa vuosikymmeniä. Nykyinen Kemera-laki (kestävän metsätalouden rahoituslaki) on voimassa vuoteen 2020. Viimeisimmät muutokset lakiin tuli 18.4.2016 alkaen, mikä mahdollisti muun muassa sen, että tukirahojen vähyyden vuoksi hakemusten käsittely keskeytettiin tältä vuodelta 7.5.2016.

Esa raivaaRuotsin malliin?

Julkisuudessa on heitelty syystäkin ajatuksia nykyisen kankean Kemera-lain tilalle yksinkertaisemmasta kannustinjärjestelmästä. Toki on muistettava, että EU asettaa omat vaatimuksensa ja rajoituksensa Kemeralle ja erilaisille tukimuodoille, mutta esimerkiksi metsänhoitokulujen tuplavähennysoikeus, olisi varmasti yksi varteenotettava vaihtoehto ja voitaisiin toteuttaa ilman byrokratiaa ja paperisotaa.

Ruotsissa tukien maksu loppui 1990-luvun alussa. Alkunotkahduksen jälkeen taimikonhoitomäärät ovat pikku hiljaa nousseet entiselle tasolle.

Hoidettu metsä on omaisuutena arvokkaampi

Vaikka lisävaroja Kemeraan yritetään kaikin keinoin saada, on varojen saanti epävarmaa ja pitkissä kantimissa. Ajankohtaiset ja tarpeelliset varhaisperkaukset ja taimikonhoidot kannattaa ehdottomasti tehdä ajallaan ilman tukeakin. Viivästynyt raivaustyö tulee aina kalliimmaksi kuin ajallaan tehty. Jokainen hukattu ja lykätty vuosi alentaa myös taimikon kasvukykyä. Hoitamaton taimikko riukuuntuu ja menee pahimmassa tapauksessa pilalle.

Etenkin kaikista tärkeimmän varhaisperkauksen kustannus metsänhoitoyhdistyksellä teetettynä on varsin maltillinen ilman tukeakin ja koko kulu on metsäverotuksessa vähennyskelpoinen. Teetitpä työn vieraalla tai teet itse, palkintona on parempi metsän tuotto. Lisäksi hoidettu metsä on aina ilo silmälle ja ennen kaikkea omaisuutena arvokkaampi.

Estä vesakoitumista

Varhaisperkauksessa nuoresta taimikosta poistetaan kasvatettavien taimien kehittymistä haittaavaa puustoa. Varhaisperkauksen oikea ajoitus on erittäin tärkeä.

Kasvupaikan viljavuus sekä vesakon pituus ja tiheys vaikuttavat hoitotarpeeseen ja sen ajankohtaan. Jos kilpaileva puusto ei uhkaa kasvatettavia taimia, varhaisperkausta ei tarvita. Tarvetta arvioitaessa tulee ottaa huomioon kilpailevien lehtipuiden havupuita nopeampi varhaiskehitys. Jos havupuut ja lehtipuut ovat tasapituisia kasvukauden alussa, lehtipuut ovat selkeästi etukasvuisia jo saman kasvukauden lopussa.Helmet taimikosta

Lehtipuut vesovat vähiten, kun ne kaadetaan juhannuksen ja heinäkuun lopun välillä. Ajankohtaa tärkeämpää on kuitenkin, että työ tulee tehdyksi. Jos vesakko on tiheää, työ käy joutuisammin lehdettömänä aikana.

Taimikon alkuvaiheen raivaukset ovat tulevan metsän kehityksen kannalta kaikkein tärkein työvaihe.

Uusien hakemusten käsittely keskeytyi 7.5.2016, hakusulku edelleen voimassa

Maa- ja metsätalousministeriö päätti keskeyttää uusien Kemera-hakemusten käsittelyn taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen osalta.

Kyseisiä tukia koskevat hakemukset, jotka ovat tulleet vireille viimeistään 6.5.2016, ratkaistaan tänä vuonna siltä osin kuin varoja on käytettävissä. Sen sijaan uudet hakemukset, jotka tulevat vireille 7.5.-31.12.2016 välisenä aikana, hylätään.

Viimeistään 6. toukokuuta vireille tulleet hakemukset ratkaistaan niiden saapumisjärjestyksessä, sen mukaan, minkä verran kullekin toimenpiteelle on varoja jäljellä. Tuki maksetaan hankkeiden valmistuttua toteutusilmoituksen jättämisen jälkeen. Jos vuoden 2016 varat loppuvat kesken, siirretään jäljelle jääneet, viimeistään 6.5.2016 tehdyt hakemukset käsiteltäviksi vuonna 2017. Mikäli tuolloinkaan ei varoja ole käytettävissä, hakemukset hylätään.

Metsänhoitotöiden, sekä tie- ja ojahankkeiden tukitasot 18.4.2016 alkaen:

Juurikäävän torjuntaan ei saa enää Kemera-tukea, mutta laki velvoittaa torjumaan juurikääpää kesähakkuissa. Torjuntavelvollisuus on hakkuuoikeuden haltijalla. Nuoren metsän hoidon Kemera-tuki ohjataan riukuuntuneiden nuorten metsien hoitoon. Muutoksia tuli myös lannoitusten osalta, eli metsien terveyslannoitus rajataan boorilannoitukseen ja suometsissä tehtävään tuhkalannoitukseen. Boorilannoitusta tuetaan myös kivennäismailla.

Tuet 18.4.2016 alkaen:
Taimikon varhaishoito                        160 €/ha
Nuoren metsän hoito                           230 €/ha
Nmh+pienpuun keruu                         430 €/ha
Terveyslannoitus                                  30 % kokonaiskustannuksista
Suometsän hoito                                  30 % (keskinen Suomi)
Tien perusparannus                              45 % (keskinen Suomi)
Uusi tie                                                 35 % (keskinen Suomi)