Talousmetsien luonnonhoidon avulla pyritään minimoimaan hakkuiden haitalliset vaikutukset luontoon ja säästöpuiden jättäminen uudistushakkuissa on yksi tärkeimmistä luonnonhoidon keinoista. Mitä enemmän arvokkaita tukkirunkoja jätetään säästöpuiksi hakkuualalle, sitä vähemmän metsänomistaja saa hakkuutuloja. Metsänomistaja voi kuitenkin omilla päätöksillä merkittävästi vaikuttaa säästöpuiden jättämisen kustannuksiin.Jätätä säästöpuut pysyvästi metsään


Metsäsertifioinnin mukaan säästöpuita on jätettävä kasvatus – ja uudistushakkuualoille vähintään 10 kpl hehtaarille. Säästöpuiden avulla on tarkoitus turvata sekä uudistettavan vanhan metsän että lahopuusta riippuvaisen lajiston siirtyminen uudistusvaiheen yli seuraavaan puusukupolveen. Onneksi tämä lajisto ei kaipaa turvakseen metsän taloudellisesti arvokkaimpia tukkipuita. Tärkeintä on, että säästöpuita jätetään pysyvästi metsään! Mitä vikanaisempi ja puutteellisempi puu on taloudellisessa mielessä, sitä parempi se on yleensä lajiston kannalta. Säästöpuiksi tulee valita pääasiassa kaikkien puulajien järeitä puuyksilöitä, koska suurin osa uhanalaisista lajeista vaatii elinympäristökseen järeän lahopuun. Siksi metsäsertifioinnin säästöpuuvaatimusta ei täytetä jättämällä uudistusalalle kymmentä ranteenvahvuista harmaaleppää hehtaarille! Jättöpuiksi valitaan mieluummin vanhoja haapoja, raitoja, jaloja lehtipuita, tuomia ja muita jo kokonaan tai osaksi lahonneita tai vikanaisia puita. Näistä aiheutuu metsänomistajille pieni taloudellinen menetys, mutta lahopuulajistolle suurin mahdollinen hyöty. Ja miksi alkaa tuottaa lahopuuta metsässä taloudellisesti arvokkaista rungoista ja jos korjataan lahopuuta samanaikaisesti pois! Lahopuista ei aiheudu enää hyönteistuhoriskiä!

Säästöpuut1

 Tee säästöpuukävely ennen hakkuuta

Säästöpuiden jättäminen on yksinkertaisin keino minimoida hakkuiden haittavaikutuksia. Metsien uhanalaisista lajeista noin puolet elää lahopuun varassa. Tutkimustulokset vahvistavat, että säästöpuiden jättäminen on alkanut tuottaa tulosta! Parannettavaa on vielä, ettei säästöpuita jätetä kaikissa hakkuissa riittävästi tai poistetaan monimuotoisuuden kannata arvokkaampia puita. Jos taimikonhoidossa ja harvennushakkuissa poistetaan taloudellisesti arvottomat puut kokonaan pois, päätehakkuissa joudutaan jättämään sitä enemmän säästöpuiksi taloudellisesti arvokkaimpia puita. Siksi säästettävät puut on suunniteltava etukäteen ja merkittävä esimerkiksi kuitunauhoin. Kannustimena on, että oikeilla puuvalinnoilla ennen päätehakkuita saadaan helposti satoja eurojen hyöty hehtaaria kohden! Säästöpuut hakkuualalla ovat myös ohikulkijalle merkki vastuullisesta metsänhoidosta ja ne turvaavat paitsi lajistollista metsien monimuotoisuutta myös hakkuiden jatkumisen tulevaisuudessa! Tee metsääsi säästöpuukävely ja ilmoita tiedot toimijoille.

Jarmo Laitinen, luonnonhoidon asiantuntija, Suomen metsäkeskus