Päijänteen Mhy tekee myös perunkirjoituksia

Mikä perunkirjoitus on?

Perunkirjasivulle

Perunkirjoituksella on kaksi merkitystä. Toinen tarkoitus on laatia luettelo eli inventaari pesän varoista ja veloista, tulevaa perinnönjakoa silmällä pitäen. Perunkirjoitus on ennen kaikkea kuitenkin perintöveroilmoitus: perintövero määrätään perukirjan nojalla. Perukirja toimitetaan verotoimistoon.

Perunkirjoituksen pitoaika ja siihen valmistautuminen

Perunkirjoitus on toimitettava jokaisen vainajan jälkeen, vainajan iästä tai varallisuudesta riippumatta. Perukirja on siis laadittava aivan tyhjässäkin pesässä. Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Jotta kaikki tarvittavat asiakirjat ja selvitykset ehditään paremmin koota ja perunkirjoituksessa tarpeelliset hautajaiskulutkin ehtivät selvitä, on perunkirjoitus syytä pitää melko lähellä perunkirjoitusajan loppua. Perukirjan voi laatia itse, mutta asia hoituu vaivattomasti, jos perukirjan laatimisen antaa asiantuntijan hoidettavaksi.

Ennen perunkirjoitusta on koottava useita asiapapereita, kuten sukuselvitys, selvitys vainajan ja lesken varoista ja veloista, vainajan mahdollinen testamentti ja avioehtosopimus. Tärkeä paperi on myös tila-arvio mahdollisesta metsätilasta. Metsänhoitoyhdistyksen tekemää tila-arviota tarvitaan joka tapauksessa perunkirjoituksessa omaisuuden arvostukseen ja tulevaisuuden suunnitteluun.

Aiotaanko metsäomaisuus säilyttää pitkään itsellä vai onko tila tarkoitus myydä?

On tärkeää harkita mitä kuolinpesä aikoo sukupolven vaihduttua metsäomaisuudelleen jatkossa tehdä. Asiantuntijan apu on uusille metsänomistajille kuolinpesän osakkaina heti alkuunsa tarpeen ja kannattavaa, koska verottaja haluaa osansa ja yhteisomistus ilman suunnittelua ja järjestelyjä ei ole pitkän päälle toimivaa ja taloudellisesti järkevää.

Verotuksellisesti sillä on merkitystä aiotaanko metsätila säilyttää pitkään itsellä, vai onko tila tarkoitus lähiaikoina myydä. Sama koskee tietysti muutakin kuolinpesän omaisuutta.

spvOmaisuuden arvostus perukirjassa on tärkeä ja tarkasti harkittava asia. Alhaisin mahdollinen perintöverotus ei ole välttämättä aina osakkaiden etujen mukaista.

Ota yhteyttä Mhy:n asiantuntijoihin

Metsänhoitoyhdistyksen perunkirjoituspalvelu auttaa nyt kuolinpesiä hallitsemaan veroseuraamuksia, sekä yhteisen metsä- ja muun omaisuuden käyttöä ja hallintaa. Huolehdimme luonnollisesti koko perunkirjoituksen laatimisesta metsätalousasioiden ohella.

RAIJA KOSKENRANTA, Jämsä p. 040 585 1127
ISMO PAUKKU, Jyväskylä p. 0400 832 864
ESKO HAUTANEN, Jyväskylä, Korpilahti, Jämsä p. 040 531 5478
OSSI HANNULA, Jyväskylän p. 0400 244 905


Hyödynnä asiantuntijan apu perunkirjoitusten laadinnassa!