Puukaupalliset palvelut

Puunmyyntisuunnitelma

– hakkuu- ja myyntikohteiden selvitys ja rajaus maastoon
– markkinatilanteen selvitys
– puunmyyntisuunnitelman laadinta
– metsänkäyttöilmoitus
– määrä- ja hinta-arvio
– jälkitöiden määrittely ja kustannusarviot
– monimuotoisuuden ja avainbiotooppien huomioiminen

Leimausseloste Mhy

 

Puunkorjuun valvonta pystykaupoissa

– hakkuun valvonta, tarvittavat jälkimittaukset ja
metsänomistajan edunvalvonta

Puukaupan toimeksianto

– tarjouspyynnöt ja tarjousten vertailu, tukinkatkonta  erikoispuut huomioiden
– ajantasainen hintaseurantajärjestelmä, leimikkokohtainen hinta- ja katkontatietous
– valtakirjakauppa
– puun myynti
– kauppaehtojen tarkastus ja seuranta
– korjuun- ja mittauksen valvonta
– puutavaran luovutus, mittaustodistuksen allekirjoitus

Lue lisää puukauppapalveluistamme ja tee onnistunut puukauppa =>

Energiapuun välitys

Metsänhoitoyhdistyksen kautta metsänomistaja saa energiapuukohteet markkinoille. Energiapuu toimitetaan yleensä paikaillisille lämpölaitoksille.
Energiapuuta kertyy nuorten metsien hoitokohteilta sekä hakkukohteilta kerätyistä hakkuutähteistä. Myös kantoja välitetään energialaitoksille, joskin nykyisellään vähenevässä määrin.

Lue lisää energiapuupalveluistamme =>

Korjuupalvelu

Metsänhoitoyhdistykset korjaavat nykyisin merkittävän osan yksityismetsistä hakattavasta puumäärästä. Palvelulla tarjoamme metsänomistajalle hyvän lisävaihtoehdon puukaupan tekoon!

Mitä on metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu?

Kun puhutaan metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelusta, niin sillä tarkoitetaan puukauppaa jossa metsänomistaja valtuuttaa metsänhoitoyhdistyksen puiden myymisen lisäksi hoitamaan myös puiden hakkuun. Metsänhoitoyhdistys myy puut ostajalle hankintakaupalla. Saadusta hankintahinnasta vähennetään puiden korjuukulut ennen niiden tilitystä metsänomistajalle. Kulujen vähentämisen jälkeen jäävä puukauppatulo on metsänomistajan kantorahatuloa.

Miksi korjuupalvelu?

Korjuupalvelussa metsänhoitoyhdistys ohjaa leimikosta tulevat puutavarat, tukit ja kuidut eri ostajille. Tavoitteena on nostaa metsänomistajan puunmyyntituloa.

Palvelun avulla voimme tarjota metsänomistajalle kohteeseen sopivan hakkuumuodon, sopivat koneet, ja tarvittaessa myös metsurihakkuun. Korjuupalvelun avulla kilpailu puista lisääntyy, mikä on metsänomistajan etu.

Teemme tarvittaat leimauspaperit metsänomistajan puolesta. Hakkuun jälkeen teemme lisäksi puukauppaselvityksen, josta metsänomistaja näkee hanketta koskevat tulot ja kulut. Tarvittaessa avustamme myös metsäveroilmoituksen täytössä.

Jos kohde on oikeutettu saamaan valtion tukea, hoidamme myös tukihakemuksen kohteelle. Tuki maksetaan metsänomistajalle.

 

korjuupalvelu