Puukaupan muistilista

1. Sopivan ajankohdan valinta. Suhdanteet vaihtelevat vuosittain ja vuoden sisälläkin, suunnittele leimikot ennakkoon reserviin.

2. Hakkuualueen täsmällinen rajaus maastossa. Mahdollisimman tarkka arvio puumäärästä ja eri puutavaralajeista.

3. Metsänkäyttöilmoituksesta vastaa metsänomistaja. Ilmoitus tulee jättää metsäkeskukselle vähintään 10 päivää ennen hakkuun aloittamista. Metsänhoitoyhdistyksen tehdessä leimikon, teemme ilmoituksen puolestasi.

4. Myyntitarjousten pyytäminen kaikilta ostajilta. Ostajien puuntarpeessa, korjuujäljessä ja puun hyödyntämisessä voi olla eroja.

5. Saatujen tarjousten edullisuuden vertailu. Edullisuusvertailua tehtäessä tulee huomioida puutavaran laatu-, läpimitta- ja pituusvaatimukset sekä eri ostajien erilainen katkonta ja tukki %.

6. Perehdy tarkoin kauppakirjalomakkeeseen, tutki myös valmiiksi painettu teksti.
* Kaikki kaupan kohteena olevat puutavaralajit on lueteltava kauppakirjassa, myös erikoispuut ja niiden määräarviot.
* Liitä sovitut mitta- ja laatuvaatimukset kauppakirjan liitteeksi.
* Yksikköhinnat ovat lopulliset, ellei lisäehdoissa ole sovittu jälkeenpäin tehtävistä hintakorjauksista.
* Harkitse omistusoikeuden siirtymisajankohta huolella.
* Korjuuajaksi riittää yleensä yksi vuosi.
* Mittausmenetelmä sovitaan kaupan yhteydessä.
* Puukaupan maksuaikataulu on myyjän ja ostajan välinen asia.
* Lisäehtoihin tulee kirjata kaikki erityispiirteet, kuten korjuuaika (sulan/jäätyneen maan aikana), luontoarvot, teiden käyttö, korjuun aloittamisesta ilmoittaminen, menettely ostajalle kelpaamattomien puutavaralajien osalta ja niiden korjuun hinta... (suulliset sopimiset jäävät usein tulkinnanvaraisiksi).

7. Tarkista kauppakirjan sopimuskohdat vielä kerran ennen allekirjoitusta.

8. Korjuun ja mittauksen valvonta on hoidettava hakkuutyön kuluessa, viimeistään ennen lopullisen mittauksen hyväksymistä.

9. Varaudu tilittämään mahdolliset arvonlisäverot.

10. Hakkuuseen liittyy mahdollisesti metsälain vaatimia jälkitöitä. Huolehdi niistä ajoissa.

 

Miten metsänhoitoyhdistys voi auttaa sinua puukaupassa

1. Yhdistyksessä on tieto vallitsevasta puukauppatilanteesta.
* Tiedämme ostajien puuntarpeet ja puukaupan kysyntä/tarjontatilanteen. Tiedossamme on myös markkinoiden kehittymisennusteita.

2. Hakkuukohteen sijoittamisessa huomioimme metsänomistajan ja metsien tarpeet sekä vallitsevan puumarkkinatilanteen.
* Huomioimme hakkuun yhteydessä kertyvät erikoispuut ja mm. vientiin kysytyt puut

3. Sovittaessa huolehdimme kaikista puukauppaan liittyvistä asiakirjoista.

4. - 5. Sovittaessa pyydämme tarjoukset kaikilta alueen puunostajilta ja laskemme tarjousten edullisuuden.
* Tiedämme eri tyyppisten leimikoiden vallitsevan todellisen hintatason. Julkisuudessa esitetyt hinnat ovat suuren alueen erityyppisten leimikoiden keskihintoja eikä niissä ole huomioitu kaikkia lisiä. Oman leimikkosi hinta saattaa poiketa julkisuudessa esiintyvästä keskihinnasta useita euroja kuutiolta.
* Osaamme huomioida laatu-, läpimitta- ja pituusvaatimusten vaikutuksen tarjousten kokonaisedullisuuteen (vaikutus on varsin huomattava).

6. - 7. Myymme metsänomistajien valtakirjoilla huomattavan osan alueemme puusta, joten puukauppa on meille tuttu asia.

8. Sovittaessa valvomme puunkorjuun asiallisuuden sekä puun hyödyntämisen ja mittauksen oikeellisuuden.
* Puun hyväksikäytön valvonta on tehtävä hakkuun aikana, samoin esim. monitoimikoneen mittalaitteen tarkastus. Mahdollisista korjuuvaurioista tehtävät vaatimukset tulee ilmoittaa ennen lopullista mittaustodistuksen allekirjoitusta.

9. Sovittaessa voimme toteuttaa kaikki hakkuiden jälkeiset hoitotyöt.
Metsänhoitoyhdistys on puukaupan ammattilainen ja metsänomistajan oma edunvalvoja!