Puukaupan termejä

Puutavaralajit

    * MÄT = mäntytukki
    * KUT = kuusitukki
    * KOT = koivutukki
    * MÄK = mäntykuitu
    * KUK = kuusikuitu
    * KOK = koivukuitu
    * LEK = muu kuitu, lehtikuitu tai polttopuu

Tukki
Rungon järein osa, jota käytetään pääasiassa sahatavaran valmistukseen

Kuitu
Pieniläpimittaiset rungot ja tukkirunkojen osat, joita käytetään pääasiassa sellu- ja paperiteollisuuden raaka-aineena, joskus myös energiapuuna

Suomen Metsäsäätiö
Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden ja muiden metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien viestinnän rahoittaja. Suomen Metsäsäätiön pääasiallinen rahoituslähde on puukauppojen yhteydessä perittävä vapaaehtoinen menekinedistämismaksu. Kun metsänomistaja päättää olla mukana rahoittamassa Metsäsäätiön toimintaa, sitoutuu ostaja maksamaan saman summan säätiölle. Menekinedistämismaksun voi vähentää puun myyntituloverotuksessa. Lisätietoja Metsäsäätiön sivuilta.

Kantohinta
Pystykaupassa maksettava puun hinta, joka sisältää raaka-aineen käyttöarvon ja laatuominaisuudet. Hintaan ei kuulu hakkuu- eikä metsäkuljetuskustannuksia.

Hankintahinta
Puutavaran hinta, joka sisältää puun arvon sekä puutavaran hakkuun ja lähikuljetuksen hinnan.

Katkonta (=apteeraus)
Puun rungon katkaisukohtien määrittäminen. Mitta- ja laatuvaatimusten mukaan puu jaetaan eri puutavaralajeiksi, esim. tukki, kuitu, pylväs, parru.

Leimikko
Metsään rajattu hakkuualue, josta myydään puuta. Myyntitavan perusteella puhutaan joko hankinta- tai pystyleimikosta.

Päätehakkuu
Uudistuskypsän metsän hakkuu. Päätehakkuussa käytettäviä menetelmiä ovat avohakkuu, siemenpuu- ja suojuspuuhakkuu sekä kaistalehakkuu.

Ennakkoraivaus
Ennakkoraivaus tarkoittaa hakkuualojen raivaamista ennen puunkorjuuta eli hakkuuta haittaavan risukon ja alikasvospuuston poistamista. Ennakkoraivaus nopeuttaa hakkuuta ja vähentää korjuuvaurioita. Ennakkoraivattu leimikko on puunostajille kiinnostavampi ja siitä saa paremman hinnan.